LBD emblema

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija

Lithuanian Librarians' Association

PradžiaApie draugijąStruktūraPublikacijosRenginiaiNuorodos

 

Įstatai

 Bendrosios nuostatos
 Tikslai ir uždaviniai
 Draugijos nariai
 Organizacinė struktūra ir jos valdymas
 Teisinė padėtis ir ūkinė bei finansinė veikla
 Veiklos nutraukimas

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Atkurtoji Lietuvos bibliotekininkų draugija (toliau LBD) yra 1931-1941 metais tuo pačiu pavadinimu gyvavusi, jos veiklos tradicijas pratęsianti Lietuvos Respubliokos piliečių sąjunga.

1.2. LBD – savarankiška bei savanoriška visuomeninė bibliotekininkų (taip pat kitų profilių specialistų – bibliografų, knygotyrininkų, informatikų ir pan.) organizacija, sudaryta bendriems narių uždaviniams ir tikslams. Savo veiklą LBD grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų bei kitais įstatymais ir šiais nustatyta tvarka įregistruotais įstatais.

1.3. LBD simbolis – apskritimas, jo centre atversta knyga, virš jos – dvi knygos, primenančios skrendančius paukščius, virš kurių pusračiu užrašas Lietuvos bibliotekininkų draugija. Apatinėje disko dalyje juodame fone baltos persipynusios didžiosios raidės LBD (Lietuvos bibliotekininkų draugijos santrumpa).

1.4. LBD veikia visoje Lietuvos teritorijoje, steigdama savo struktūrinius padalinius. LBD buveinė yra Vilniuje, Šv. Ignoto 6.

1.5. LBD turi juridinio asmens statusą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose, simbolį.

Viršus

2. Tikslai ir uždaviniai

2.1. LBD tikslai:

2.1.1. Jungti LBD narius į organizaciją, atstovauti jų profesiniams interesams.

2.1.2. Plėtoti bibliotekininkystę, kelti bibliotekų vaidmenį visuomenėje

2.1.3. Skatinti šios srities mokslo tiriamąjį darbą.

2.1.4. Kelti LBD narių kvalifikaciją, ugdyti jų profesionalumą, rengiant konferencijas, seminarus, kursus, stažuotes ir kitus renginius.

2.1.5. Rengti pasiūlymus Lietuvos Vyriausybei bei vietinės valdžios organams bibliotekų darbui gerinti.

2.1.6. Plėtoti LBD ryšius su užsienio šalių analogiškomis draugijomis, organizacijomis ir įstaigomis.

2.2. Šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti LBD pasirenka veiklos formas ir metodus:

2.2.1. Skatina savo narių profesinę iniciatyvą.

2.2.2. Padeda ginti savo narių teises, rūpinasi darbo veteranais.

2.2.3. Skatina rinkti ir publikuoti bibliotekininkystės istorijos, teorijos, didaktikos ir metodikos medžiagą.

2.2.4. Puoselėja Lietuvos bibliotekinį, bibliografinį palikimą.

2.2.5. Leidžia bei platina profesinės literatūros leidinius.

2.2.6. Organizuoja pasitarimus, konferencijas, simpoziumus, kongresus ir kitus renginius.

2.2.7. Rengia paskaitas, bei visuomenės susitikimus su bibliotekininkais ir kitais specialistais.

2.2.8. Su analogiškomis užsienio šalių draugijomis keičiasi informacija ir specialistų delegacijomis, atstovauja Lietuvai tarptautinėse organizacijose.

2.2.9. Rengia Lietuvos bibliotekinikų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus ir siūlo juos įstatymo leidimo bei valdymo institucijoms.

2.2.10. Rūpinasi visuomenės skaitymu ir bibliografiniu išprusimu.

2.2.11. Rūpinasi skaitytojų teisės į įvairią ir objektyvią informaciją realizavimu.

2.2.12. Organizuoja mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius, beginklius susirinkimus ir masinius renginius įstatymo numatyta tvarka.

Viršus

3. Draugijos nariai

3.1. LBD sudaro nariai ir garbės nariai. Jie registruojami LBD skyriuose.

3.2. Nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, pripažįstantys LBD įstatus, padedantys įgyvendinti LBD veiklos programą ir mokantys nario mokestį.

3.3. Garbės nariai – Lietuvos bibliotekininkystei nusipelnę asmenys. Garbės nariai skyrių, LBD tarybos, konferencijos ar suvažiavimo siūlymu renkami LBD taryboje. Jie atleidžiami nuo nario mokesčio.

3.4. Kasmet LBD skyriai sudaro savo narių sąrašą, kurio originalą perduoda saugoti LBD tarybai. LBD narių sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam draugijos nariui. Sąrašą tvarko draugijos sekretorė.

3.5. LBD narys turi teisę

3.5.1. Dalyvauti LBD renginiuose, teikti pasiūlymus veiklos klausimais.

3.5.2. Savo kompetencijos ir įgaliojimų ribose atstovauti LBD kitose įstaigose ir organizacijose įgaliojimus suteikia Pirmininkas, Taryba arba skyrius.

3.5.3. Išstoti iš LBD, apie savo sprendimą pranešus raštu LBD skyriui, į kurį jo nariu buvo priimtas.

3.5.4. Nariai turi teisę rinkti ir būti išrinkti patys į visus LBD organus.

3.5.5. LBD nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka įstatuose numatytą stojamąjį ir nario mokestį ar teikia paramą.

3.6. LBD narys privalo:

3.6.1. Laikytis įstatų ir vykdomųjų organų nutarimų.

3.6.2. Padėti įgyvendinti LBD tikslus ir uždavinius.

3.7. LBD nariai moka stojamąjį ir metinį nario mokestį. Stojamasis ir metinis nario mokestis yra stojančiojo mėnesinio atlyginimo 1 proc. dydžio. LBD skyrius perduoda LBD iždininkui 50 proc. stojamojo ir metinio nario mokesčių pajamų. Likusi suma naudojama LBD skyriaus reikmėms. Mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką gali keisti LBD suvažiavimas arba konferencija.

3.8. LBD narių ginčus ir skundus nagrinėja LBD taryba. Jei tarybos sprendimas pareiškėjo nepatenkina, apeliacija pateikiama LBD suvažiavimui arba konferencijai.

Viršus

4. Organizacinė struktūra ir jos valdymas

4.1. LBD sudaryta iš skyrių, vykdomųjų bei kontrolės organų. LBD taryba sprendžia skyriaus teisinio statuso klausimą. Juridinio asmens teises skyrius įgyja tarybos sprendimu, įregistravus įstatus nustatyta tvarka.

4.2. Pagrindinis LBD padalinys – skyrius. Skyriai organizuojami teritoriniu principu arba pagal bibliotekų tipus ir rūšis. Skyriaus veiklą gali nutraukti bendras skyriaus narių susirinkimas, jeigu už veiklos nutraukimą balsuoja 2/3 narių arba LBD taryba, įstatymų nustatyta tvarka.

4.3. LBD skyriaus veiklai vadovauja skyriaus narių susirinkime balsų dauguma išrinkta taryba, sudaryta ne mažiau kaip iš 3 asmenų (pirmininkas, sekretorius ir iždininkas). Skyriai, pateikę narių sąrašo originalą, kreipiasi į LBD tarybą.

4.3.1. LBD skyrius, kuris yra juridinis asmuo, turi savo įstatus, antspaudą bei simboliką, disponuoja savo lėšomis.

4.3.2. Skyrius registruojamas miesto (rajono) savivaldybėje.

4.3.3. Skyriaus lėšas sudaro stojamojo ir nario mokesčio 50 %, rėmėjų įnašai, tikslinės įmokos, labdara, kitos teisėtai gautos pajamos.

4.3.4. Skyriaus kontrolės organas yra Revizinė komisija (revizorius), kuris renkamas bendrame narių susirinkime 3 metų laikotarpiui. Revizijos komisija atlieka visus skyriaus finansinės veiklos patikrinimus ir atsiskaito ne rečiau kaip kartą per metus bendrame narių susirinkime.

4.3.5. Skyriaus veiklą gali nutraukti LBD taryba, jeigu nesilaikoma įstatų ir galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų.

4.3.6. Likusios skyriaus lėšos ir turtas, atsiskaičius įstatymų nustatyta tvarka, perduodamos LBD tarybai.

4.4. Aukščiausias LBD organas – LBD suvažiavimas, šaukiamas tarybos kas treji metai. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė draugijos skyriuose išrinktų delegatų pagal LBD tarybos nustatytas atstovavimo normas ir tarybos nariai. Suvažiavimas balsų dauguma:

4.4.1. Tvirtina LBD įstatų pakeitimus ir papildymus, LBD veiklos programą.

4.4.2. Svarsto bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.

4.4.3. Nustato LBD tarybos ir revizijos komisijos rinkimų bei jų narių pakeitimo tvarką.

4.4.4. Renka LBD pirmininką, tarybą ir revizijos komisiją.

4.4.5. LBD reorganizavimo ar savilikvidacijos klausimai yra teisėti, jei už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 delegatų.

4.5. Neeilinis LBD suvažiavimas gali būti sušauktas reikalaujant 1/5 užregistruotų skyrių.

4.6. Kasmet šaukiama LBD konferencija, kuri aptaria LBD tarybos ir revizijos komisijos ataskaitas, finansinę veiklą ir skyrių veiklos klausimus iki suvažiavimo.

4.7. Aukščiausias vykdomasis organas, kuris veikia tarp suvažiavimų – LBD taryba. Ji renkama LBD suvažiavime trejų metų laikotarpiui. LBD tarybai vadovauja Draugijos pirmininkas ir sekretorius. Taryba pirmininko siūlymu iš tarybos narių tarpo renka pirmininko pavaduotojus ir sekretorių. Taryba:

4.7.1. Organizuoja LBD vykdomąją veiklą tarp suvažiavimų ir konferencijų.

4.7.2. Palaiko ryšį su LBD padaliniais, koordinuoja jų veiklą.

4.7.3. Rūpinasi LBD veiklos programos ir suvažiavimų bei konferencijų nutarimų įgyvendinimu.

4.7.4. Atstovauja LBD kitose įstaigose ir organizacijose.

4.7.5. Sudaro darbo grupes ir laikinus kolektyvus aktualioms profesinės veiklos problemoms nagrinėti bei dokumentų projektams rengti.

4.7.6. Tvarko korespondenciją ir ūkinę-finansinę veiklą, sprendžia lėšų naudojimo klausimus.

4.7.7. Registruoja LBD padalinius ir narius.

4.7.8. Renka LBD garbės narius.

4.7.9. LBD taryba atsiskaito suvažiavimui – aukščiausiam vykdomajam organui.

4.7.10. LBD tarybos nariui išstojus iš draugijos ar kitais atvejais, kuomet jis nebegali vykdyti savo pareigų, jį pakeičia kandidatas į tarybos narius, pirmas pagal rinkimuose surinktų balsų skaičių.

4.7.11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, LBD deleguoja atstovą į Lietuvos bibliotekų tarybą.

4.8. Pirmininką renka LBD suvažiavimo delegatai slaptu balsavimu, paprasta balsų dauguma trims metams. Pirmininkas vadovauja LBD tarybai, koordinuoja komisijų veiklą, atsiskaito LBD konferencijose ir suvažiavimuose už savo veiklą.

4.9. Aukščiausias LBD kontrolės organas – revizijos komisija, renkama LBD suvažiavime ne mažiau kaip iš 3 asmenų slaptu balsavimu trejų metų laikotarpiui. Ji iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir sekretorių. Revizijos komisija atlieka visus LBD finansinės veiklos patikrinimus. Revizijos komisija atsiskaito LBD suvažiavimui.

4.10. Sprendimai suvažiavimuose, konferencijose, tarybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma, dalyvaujant 2/3 narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

Viršus

5. Teisinė padėtis ir ūkinė bei finansinė veikla

5.1. LBD yra juridinis asmuo, turi savo antspaudus bei simboliką, disponuoja savo lėšomis.

5.2. Lėšas sudaro stojamasis ir nario mokestis, rėmėjų įnašai, tikslinės įmokos, labdara, kitos teisėtai gautos pajamos.

5.3. Turtą sudaro įvairios materialinės vertybės, patalpos, įrengimai, prietaisai ir medžiagos, įsigytos už organizacijos, rėmėjų, ar kitu teisėtu būdu gautas lėšas. LBD archyvas. Turtas įgyjamas, apskaitomas, saugomas ir naudojamas įstatymų ir LBD tarybos nustatyta tvarka. Archyvas sudaromas ir saugomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

5.4. Pajamas, gautas iš bet kokių šaltinių LBD gali naudoti tik jos įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

5.5. LBD lėšos laikomos atsiskaitomosiose ir valiutinėse sąskaitose viename iš Lietuvos Respublikos įregistruotų bankų.

5.6. Lėšos naudojamos korespondencijai, ryšių su užsienio analogiškomis draugijomis plėtojimui, renginių organizavimui, bei leidinių rengimui ir spausdinimui, premijų ir pašalpų išmokėjimui, LBD tarybos nutarimu, pagal šiuose įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius.

Viršus

6. Veiklos nutraukimas

6.1. LBD veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka arba LBD suvažiavimo delegatų nutarimu, jeigu už tai slaptu balsavimu pasisako 2/3 delegatų.

6.2. Suvažiavimas skiria likvidacinę komisiją ir numato jos darbo tvarką.

6.3. Likvidavus LBD, jos turtas, atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, atitenka pagal likvidacinės komisijos sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.

Grįžimas Viršus