LBD emblema

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija

Lithuanian Librarians' Association

PradžiaApie draugijąStruktūraPublikacijosRenginiaiNuorodos

 

Skyriaus steigimas ir lėšos

LBD įstatuose numatyta, kad skyriai organizuojami teritoriniu principu arba pagal bibliotekų tipus ir rūšis. Skyrius įkuriamas steigiamajame susirinkime, kurį kviečia iniciatyvinė grupė. Minimalus skyriaus narių skaičius 3 asmenys. Pavieniai bibliotekų darbuotojai ir asmenys, pageidaujantys stoti į LBD, gali jungtis prie esančių skyrių arba inicijuoti jų steigimą. Steigiamajame susirinkime balsų dauguma išrenkama taryba, sudaryta ne mažiau kaip iš trijų asmenų, pasiskirstoma pareigomis. Negausiuose skyriuose (iki 20 narių ar pan.) tarybos nariai pasiskirsto pareigomis šitaip: pirmininkas, sekretorius ir iždininkas. Gausesniuose skyriuose, be minėtų pareigų, gali būti kuriamos darbo grupės, kurios sprendžia aktualius klausimus, iškilusias problemas, organizuoja renginius, rengia ir leidžia leidinius. Darbo grupei vadovauja pirmininkas, esant reikalui, jis kviečia ekspertus, ne tik LBD narius.

LBD nariai moka stojamąjį ir metinį mokestį – po 1 proc. mėnesinio atlyginimo dydžio. Įstoję nariai kitais metais moka tik metinį mokestį – 1 proc. mėnesinio atlyginimo. 50 proc. stojamojo ir metinio nario mokesčio pajamų – LBD skyrius perduoda LBD iždininkui. Likusi suma, pagal bendro susirinkimo nutarimą, naudojama skyriaus reikmėms.

Kasmet LBD skyriai sudaro savo narių sąrašą, kurio originalą perduoda saugoti LBD tarybai. Sąraše nurodoma pavardė, vardas, pareigos, stojimo į LBD metai.

Įstatuose pažymėta, kad LBD taryba sprendžia skyriaus teisinio statuso klausimą. Juridinio asmens teises skyrius įgyja tarybos sprendimu, įregistravus įstatus nustatyta tvarka. Skyrius, kuris yra juridinis asmuo, turi savo įstatus, antspaudą bei simboliką, disponuoja savo lėšomis. (Plačiau žr. LBD įstatų 4.3 punktą)

LBD lėšas sudaro: nario mokestis, fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos, vyriausybės skirtos lėšos visuomeninėms organizacijoms remti, kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas, kitos teisėtai gautos lėšos.

Visuomeninių organizacijų įstatyme ir Finansų ministerijos patvirtintuose Visuomeninių organizacijų ir politinių partijų fizinių asmenų nario mokesčio apskaitos taisyklėse nurodoma, kad draugijos ir kitos visuomeninės organizacijos savo narių surinktus įnašus apskaito Narių įnašų žiniaraštyje.

Grįžimas Viršus